Štatút a pravidlá súťaže „Vyhraj s Lavazzou“ (ďalej len „Pravidlá“)
 

1.     Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom súťaže s názvom „Lavazza súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť CORNER SK spol. s r.o., so sídlom Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČO: 31377971, DIČ: 2020303087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 7477/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

2.     Miesto a čas konania Súťaže

Súťaž prebieha v období od 29. 11. 2017 do 31. 12. 2017  vrátane, (ďalej len „trvanie súťaže“) vo všetkých veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO Cash & Carry SR s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671, registrovanej Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 69153/B (ďalej len „METRO“), na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) a to splnením podmienok uvedených v tomto štatúte a pravidlách súťaže. Miestom konania súťaže sa rozumie šesť veľkoobchodných stredísk METRO na území Slovenskej republiky (ďalej len „VOS METRO“) a to:

 

METRO, Devínska Nová Ves 7081, 841 07 Devínska Nová Ves

METRO, Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

METRO, Americká trieda 1/A, 040 13 Košice

METRO, Hlohovecká cesta 11/332, 949 01 Nitra

METRO, Ulica Stráž 17, 960 01 Zvolen

METRO, Prielohy 1, 010 07 Žilina

 

3.     Ceny a výhry

Každý účastník súťaže, ktorý počas trvania súťaže nakúpi spolu aspoň 30 kg kávy LAVAZZA (mletej alebo zrnkovej) získava darčekový predmet LAVAZZA (vrátane zakúpenia spotrebiteľského balenia 250 g alebo 4 × 250 g = 1 kg)

Traja súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže nakúpia najväčšie množstvo v kg kávy LAVAZZA na VOS METRO získajú tieto ceny:

 

1.  hlavná výherná cena:

Pobyt v luxusnom butigue Hoteli FIS Jasná **** – trojdňový pobyt pre dve osoby   s polpenziou, all inclusive kávovým servisom[1]

 

2.  výherná cena:

Ročná spotreba kávy pre 4 člennú rodinu[2] – 20 kg mletej/zrnkovej kávy Lavazza

 

3.  výherná cena:

Polročná spotreba kávy pre 4 člennú rodinu2 – 10 kg mletej/zrnkovej kávy Lavazza

 

Celkovo bude usporiadateľom určených pre každé VOS METRO tri ceny, 1. hlavná výherná cena, 2. a 3. výherná cena, teda celkovo bude určených:

–      6× 1. cena,

–      6× 2. cena,

–      6× 3. cena

 

Garantované ceny za nákup minimálne 30 kg kávy Lavazza:

Darčekové predmety – lyžičky, kľúčenky, tričká, dáždniky, šálky, zástery alebo iné propagačné predmety v celkovom množstve 300 ks.

 

4.     Spôsob propagácie

Propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom letáku  spoločnosti METRO, rozhlasovým spotom vysielaným vo VOS METRO, prostredníctvom propagácie na internetovej stránke www.metro.sk, facebook stránky METRO a na stránke www.corner.sk.

 

5.     Účasť v súťaži

Účastníkom súťaže sa môže stať každý registrovaný zákazník spoločnosti METRO so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), a to splnením nasledujúcej podmienky:

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že počas trvania súťaže v mieste konania súťaže nakúpi kávu Lavazza, akéhokoľvek druhu, v množstve aspoň 30 kg a to aj na základe viacerých faktúr (ďalej len „súťažný nákup“). Poradie výhercov sa určí usporiadaním podľa množstva nákupu v kg kávy Lavazza počas celého trvania súťaže.

 

6.     Určenie výhercov

Celkovo bude vybratých 6 súťažiacich hlavnej výhernej  ceny, 6 súťažiacich druhej výhernej ceny, 6 súťažiacich tretej výhernej ceny a to na základe zostavenia poradia podľa objemu nákupu v kg kávy Lavazza za jednotlivé strediská METRO. Ostatní súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže, získavajú darčekové predmety LAVAZZA v celkovom monožstve 300 ks, ktoré budú rozdané na jednotlivé VOS METRO.

 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 31. 1. 2018 v priestoroch sídla spoločnosti METRO, pričom vyhodnotenie vykoná usporiadateľ súťaže.

 

Súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo budú konať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradení. Ak sa ukáže, že súťažiaci sa stal výhercom napriek nesplneniu podmienok, napríklad v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nemá nárok na výhru a vyhodnotenie súťaže sa urobí nanovo. Organizátor si tiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, pri ktorých bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného či nekalého konania a to i prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe získania daňových dokladov – faktúr zo strany súťažiacich či v prípade porušenia pravidiel súťaže súťažiacimi alebo v prípade akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

 

 

7.     Odovzdanie výhry

Po vyhodnotení súťaže, výhercov hlavných cien osloví usporiadateľ súťaže, a to telefonicky alebo e-mailom, najneskôr do 31. 1. 2018 a dohodne s nimi spôsob prevzatia výhry. Výhercov garantovaných cien osloví usporiadateľ najneskôr do 31.1.2018 jednorazovým a jednosmerným e-mailom.

Zoznam výhercov garantovaných cien bude dostupný na informáciách jednotlivých VOS METRO, na stránke www.metro.sk a www.corner.sk. Darčekové predmety pre účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže a neobsadili prvé tri miesta, budú vydávané na informáciách jednotlivých Metro prevádzok. Konkrétne darčekové predmety nie sú nárokovateľné a ich prerozdelenie je výhradne na organizátorovi súťaže.

V prípade, že sa výhercov hlavných cien nepodarí aj napriek opakovanému pokusu o výhre informovať, a  výhercovia si garantované ceny neprevezmú do 28.2.2018 na informáciách jednotlivých VOS METRO, nárok na výhru im zaniká a  ceny prepadajú k ďalším marketingovým účelom organizátora súťaže.

Výhry budú odovzdané výlučne vždy len registrovanému zákazníkovi spoločnosti METRO, ktorý splnil podmienky týchto súťažných pravidiel a to po predložení zákazníckej karty. Výhry si môže prevziať výlučne registrovaný zákazník spoločnosti METRO, alebo ním riadne splnomocnený zástupca.

Odovzdanie výhier sa uskutoční vo veľkoobchodnom stredisku spoločnosti METRO, kde došlo k realizácii súťažného nákupu a toto VOS METRO je priradené výhercovi v zozname výhercov uverejnenom na stránke www.metro.sk a www.corner.sk.  

 

8.     Súhlasy, spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy

Zástupca registrovaného zákazníka spoločnosti METRO ako súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, IČO, e-mail a to na účel prevádzkovania súťaže spočívajúci v oznámení výhier, na marketingové a komunikačné účely organizátora súťaže a spoločnosti METRO týkajúce sa súťaže, vrátane šírenia a použitia týchto údajov na vyššie uvedené účely v médiách v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, rovnako ako aj so spracovaním uvedených údajov za účelom riadnej realizácie súťaže, vrátane elektronickej komunikácie. Tieto údaje sa poskytujú na dobu trvania a riadneho ukončenia súťaže do 28.2.2018. Poskytnutie osobných údajov je bezodplatné a dobrovoľné. Súťažiaci majú právo na informácie, odpis a opravu poskytnutých osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa riadi ustanoveniami Zákona, pričom v zmysle Zákona sú práva uvedené najmä v jeho § 28 a to napr. právo požadovať na základe písomnej žiadosti od usporiadateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas ste oprávnený bezplatne kedykoľvek odvolať na adrese organizátora súťaže a spoločnosti METRO na adrese jej sídla METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, a to voči každému subjektu jednotlivo, že máte právo na prístup k poskytnutým údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich vymazanie, likvidáciu, atď. V prípade, že by spracovanie poskytnutých údajov bolo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený požiadať organizátora súťaže o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Ak nebude Vašej žiadosti vyhovené, ste oprávnený obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Prijatím výhry zároveň vyjadrujete svoj súhlas s bezplatným zverejnením a využitím svojho mena a priezviska a/alebo obchodnej spoločnosti, fotografie, tak ako aj ostatných Vami ako súťažiacim oznámených údajov organizátorovi súťaže, agentúre a spoločnosti METRO na účely oznámenia výhier a na marketingové a komunikačné účely organizátora súťaže, agentúry a spoločnosti METRO týkajúce sa súťaže, vrátane šírenia a použitia týchto údajov na vyššie uvedené účely v médiách v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, rovnako ako aj so spracovaním uvedených údajov za účelom riadnej realizácie súťaže a na ďalšie marketingové účely organizátora súťaže, agentúry a spoločnosti METRO (vrátane elektronickej komunikácie).

 

Súťažiaci týmto súčasne potvrdzuje, že všetky oznámené údaje sú pravdivé, inak zodpovedá za následky nepravdivo uvedených údajov a zároveň sa zaväzuje, že v prípade ich zmeny bude o tejto skutočnosti usporiadateľa bezodkladne informovať. Ďalej súťažiaci potvrdzuje, že bol riadnym spôsobom poučený o svojich právach a berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a 30 Zákona.

 

9.     Všeobecné podmienky

Prijatím výhry vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne a bez výhrad dodržiavať.

Výhry v súťaži, či účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne nahradiť peňažným plnením. Reklamácie vád sa na výhry nevzťahujú.

Organizátor a spoločnosť METRO nie sú zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

Organizátor a spoločnosť METRO nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose elektronickými prostriedkami.

Organizátor  si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť, zmeniť, skrátiť, predĺžiť, či upraviť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmene v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak vykonané písomne a informácia bude zverejnená na www.metro.sk

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Iba organizátor je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí účastníkov súťaže.

 

Výherné ceny podliehajú platnému zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Výherca povinný splniť zákonom stanovené podmienky týkajúce sa zdaňovacej povinnosti. Usporiadateľ odovzdá výhercovi potvrdenie o výške nepeňažnej výhry. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, spoločnosti METRO a ich rodinní príslušníci v priamej línii. Ak sa taká osoba stane víťazom hlavnej alebo vedľajšej ceny, výhra sa takému účastníkovi neodovzdá a vyhodnotenie sa urobí nanovo.

Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.metro.sk a zároveň sú v písomnej podobe uložené v sídle organizátora.

V Bratislave dňa 15. 11. 2017

 

[1]      V termíne podľa dohody výhercu a Hotela FIS Jasná.

[2]           Spotreba kávy na jednu dospelú osobu v SR bola v roku 2016 5 kg.